Για εκπαιδευτικούς

Για εκπαιδευτικούς

Προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για τους μαθητές. Έχουν θετική επιρροή στη μαθησιακή τους αποδόση, στήριξη στην μετέπειτα ανάπτυξη της προσωπικότητας και βελτιώνει σημαντικά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, συνεπάγεται σημαντική δουλειά απο τους εκπαιδευτικούς και ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους. Η ομάδα του ΙnMobVET θέλει να ελαχιστοποιήσει ακριβώς αυτούς τους κινδύνους και να σας στηρίξει στο σχεδιασμό και εφαρμογή των κινητικοτήτων.

Η πρώτη διαθέσισμη πηγή είναι ο Οδηγός για Εκπαιδευτές. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών και γονέων, κινητήριες στρατηγικές, διαπολιτισμική μάθηση και διεθνής κινητικότητα.

Theme: Overlay by Kaira