Για εκπαιδευτικούς

Για εκπαιδευτικούς

Προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για τους μαθητές. Έχουν θετική επιρροή στη μαθησιακή τους αποδόση, στήριξη στην μετέπειτα ανάπτυξη της προσωπικότητας και βελτιώνει σημαντικά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, συνεπάγεται σημαντική δουλειά απο τους εκπαιδευτικούς και ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους. Η ομάδα του ΙnMobVET θέλει να ελαχιστοποιήσει ακριβώς αυτούς τους κινδύνους και να σας στηρίξει στο σχεδιασμό και εφαρμογή των κινητικοτήτων.

Η πρώτη διαθέσισμη πηγή είναι ο Οδηγός για Εκπαιδευτές. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών και γονέων, κινητήριες στρατηγικές, διαπολιτισμική μάθηση και διεθνής κινητικότητα.

H δεύτερη πηγή για τους εκπαιδευτικούς είναι η Εκπαιδευτική Ενότητα για τη Διαπολιτισμικότητα. Το πρώτο μέρος προσφέρει μια ματιά στην πολιτιστική πολυμορφία των χωρών εταίρων του έργου Κύπρου, Ισπανίας, Γαλλίας, Ελλάδας και Γερμανίας. Το δεύτερο μέρος παρέχει σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς κατάρτιστη σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των μαθητών για κινητικότητα, αλλά και για την ενίσχυση της εκτίμησης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στη σχολική κοινότητα.

Theme: Overlay by Kaira